Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Článek I
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") upravují práva a povinnosti společnosti IMAGEWELL, s.r.o. se sídlem na Zochova 16, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 787 929 zapsané v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. : 21697 /B, (dále jen „Prodávající") a kupujícího (dále jen „Kupující") při výrobě a nákupu zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetových stránkách Prodávajícího www.imageposter.eu (dále jen „ImagePoster.eu") a jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen „Kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen „Smluvní strany").
2.Vymezení pojmů:
2.1."Kupujícím" se rozumí v elektronickém obchodě zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku. Elektronická objednávka může být realizovaná pomocí elektronického obchodu, resp. e-mailem nebo faxem.
2.2 "Prodávajícím" se rozumí podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby, v daném případě je prodávajícím společnost IMAGEWELL, s.r.o. se sídlem na Zochova 16, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 787 929 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 21697 /B.
2.3 "Elektronickou objednávkou" se rozumí vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář obsahující informace o Kupujícím, objednaném zboží z nabídky obchodu nebo objednávky výroby zboží na základě podkladů (zejména fotografie) dodaných kupujícím a určení způsobu vyhotovení (např. kalendář, plakát) a použitého materiálu (např. tisk na plátno, fólii, sklo) a ceně tohoto zboží nebo e-mail odeslaný na adresu prodávajícího obsahující uvedené informace.
2.4 „Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby k osobní potřebě nebo pro potřeby příslušníků své domácnosti.
2.5 „Výrobcem“ je osoba, která výrobek vyrobí, upraví nebo jinak získá a má sídlo nebo místo podnikání na území členského státu Evropské unie, v daném případě je výrobcem prodávající.
2.6 "Zbožím" se rozumějí všechny produkty uvedené na imageposter.eu jako i produkty vyrobené na základě objednávky Kupujícího z podkladů dodaných Kupujícím, jejichž cena bude určená v souladu s platným ceníkem Prodávajícího.
3. Tyto VOP platí pro nákup a výrobu zboží objednaného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „E-obchod") na www.imageposter.eu, přičemž kupující odesláním závazné elektronické objednávky vyjadřuje svůj souhlas s platnými VOP. Použitím prostředků komunikace na dálku nevznikají spotřebiteli žádné náklady.
4. V případě, že Kupující je spotřebitelem ve smyslu § 52 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, tedy pokud se jedná o Kupujícího, který při uzavření a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Kupujícím je právnická osoba, která zároveň není spotřebitelem, jejich obchodně-právní vztahy které nejsou upravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
5. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupující:
IMAGEWELL, s.r.o, se sídlem Zochova 16, 811 03 Bratislava
Provozní a korespondenční adresa: IMAGEWELL, s.r.o, Betliarska 8A, 851 07 Bratislava / (pondělí až pátek) mezi 09.00 - 16.0009.00 - 16.00 hod, email: info@imageposter.eu
Článek II
Objednávka
1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech objednávkových formulářů.
2. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobená důsledkem toho, že Kupující při objednávání nezadal všechny požadované údaje a/nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající též neodpovídá za škodu, která byla způsobená Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl svoje přístupové heslo a/nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.
3. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím (telefonicky či e-mailem). Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) nebo telefonicky (na telefonní číslo Kupujícího uvedené v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího a to neprodleně po jejím doručení Prodávajícímu, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi Smluvními stranami nedošlo. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků je spotřebiteli umožněno zkontrolovat objednávku a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil; to neplatí při jednání výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

4. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:
4.1 Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
4.2 Kód objednávaného zboží zveřejněného na www.imageposter.eu nebo objednávka, popis zboží, které se má vyrobit na základě podkladů poskytnutých Kupujícím;
4.3 Množství objednávaného zboží;
4.4 Způsob dodání zboží (doručení na dobírku - kurírní službou , nebo převzetí zboží a úhrada ceny v hotovosti. Při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího;
4.5 Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uvedený, má se za to, že zboží má být dodané na adresu sídla/bydliště Kupujícího) ;
4.6 Termín dodání zboží (den, hodina), když se Kupující dohodne s Prodávajícím jinak, než je uvedené ve VOP;
4.7 Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uvedený, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněný Kupující, případně jakýkoliv jeho zaměstnanec).
5. Když nebude objednávka obsahovat náležitosti podle předcházejícího článku, je považovaná za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému upřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů upřesňujících a/nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.
6. Kupující ručí za kvalitu fotografie, obrazové předlohy a její vhodnost k použití. Před zasláním objednávky může Kupující prověřit, zda předloha splňuje minimální technické požadavky pro výrobu tím, že na stránkách použije automatizovaný modul, který bude doporučením posuzovat vhodnost dané fotografie, obrazové předlohy pro vybraný rozměr. Následně Kupující vybere některý z nástrojů pro zpracování předlohy, na jehož základě prodávající definitivně upraví předlohu pro výrobu a tisk zboží. Úpravou předlohy na základě pokynů(nástrojů) Kupujícího může dojít k odchylkám od poslední úpravy předlohy provedené Kupujícím, uvedené však je nutnou součástí procesu výroby, od kterého se Prodávající nemůže odchýlit a neodpovídá Kupujícímu za takovéto změny předlohy.
7. Po přípravě grafiky dodané obrazové předlohy nastává proces tisku podle specifikace Kupujícího přes internet – t.j. tisk předlohy na Kupujícím vybraný materiál a způsob vyhotovení. V průběhu tisku může dojít k odchylkám v barevnosti tisku oproti předloze, přičemž za řádně dodané zboží se považuje, když odchylka barevnosti tisku oproti předloze je v rozpětí 10 až 30%. Kupující totiž nemá k dispozici technické prostředky tzv. barevného profilování a odlišnosti v barevnosti mohou vyplývat z rozdílného stupně barevnosti a nastavení obrazovky nebo LCD monitoru.
8. Dodané zboží může vykazovat rozdílnost rozměrů, jelikož při některých postupech dojde k deformaci finálního rozměru při zpracování předlohy. O uvedené rozdílnosti rozměrů bude Prodávající předem informovat Kupujícího a v případě odsouhlasení ze strany Kupujícího za uvedené rozdíly v rozměrech Prodávající neručí. Uvedené platí i v případě ořezu obrazu, jelikož dochází k úpravě grafiky podle zadání, objednávky Kupujícího Prodávajícím.
9. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
9.1. V případě, že objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.
9.2 V případě, že podklady dodané Kupujícím, na jejichž základě má být vyrobené a dodané Zboží, neodpovídají minimálním technickým požadavkům určených Prodávajícím k jeho výrobě nebo obsahují obrázky, fotografie, jejichž zveřejňování je v rozporu s platným právem v ČR a EU (propaganda rasové nebo národnostní nenávisti, rasizmus, sexuální zneužívání, dětská pornografie...)
9.3Zboží se již nevyrábí nebo není dočasně v provozních možnostech Prodávajícího Zboží vyrobit a dodat Kupujícímu ve stanovených lhůtách nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží vzhledem ke zvýšení ceny výrobních materiálů.
10. Po odeslání objednávky Prodávajícímu je možné objednávku stornovat jen po předcházejícím souhlase Prodávajícího a to jen v případě, že nebyla objednávka ještě zadaná do výroby.
Článek III
Podklady dodané Kupujícím
1. Kupující zasláním fotografie nebo jiné obrazové předlohy nebo digitálního nehmotného obrázku, fotografie na výrobu jím objednaného zboží prohlašuje, že má všechna autorská práva k použitým/dodaným/předloženým obrázkům, fotografiím, předlohám vůči autorům nebo třetím stranám a je oprávněný s obrázkem/obrazovým materiálem disponovat a dát jej k dispozici pro účely výroby zboží Prodávajícím.
2.Zasláním obrazové předlohy společně s objednávkou výroby zboží Kupující převádí na Prodávajícího práva k nakládání a zpracování obrázků, fotografií, digitálních obrázků/fotografií souvisejících s jednotlivou objednávkou.
Článek IV
Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu odstoupit od smlouvy
1. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení díla podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro Kupujícího.
2. V případě, že je Kupní smlouva, jejímž předmětem je nákup hotových výrobků, uzavřená za použití prostředků komunikace na dálku (v tomto případě jen elektronický obchod na internetu), má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Pouze v případě, pokud by Prodávající nepodal Kupujícímu informace, které je povinen podat, činí tato doba 3 měsíce od převzetí zboží. Pokud jsou informace řádně podané v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční doby a začíná od té doby plynout doba čtrnástidenní.
3. Oznámení Kupujícího o odstoupení od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup hotových výrobků, musí být Prodávajícímu doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a zároveň musí být Prodávajícímu řádně vráceno kompletní zboží v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které bylo Kupujícímu dodáno. Pro rychlé vyřízení věci je nutné vrátit zboží na adresu provozovny Prodávajícího nebo na adresu Prodávajícího, která je v dokladech u zboží uvedená jako místo, ze kterého bylo zboží Kupujícímu odesláno.
4. Odstoupením Kupujícího od Kupní smlouvy se Kupní smlouva o prodeji hotových výrobků od začátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit Kupujícímu nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy cenu zaplacenou za zboží , ale i částku, kterou spotřebitel uhradil jako poštovné (popř. balné a další náklady) za cestu zboží od Prodávajícího ku Kupujícímu. . Prodávajíci má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
5. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající nebude akceptovat odstoupení od elektronické objednávky a zboží bude vráceno zpět na náklady Kupujícího.
6. Pokud Kupujúci odstoupí od smlouvy a vrátí Predávajúcemu zboží opotřebované nebo poškozené, Predávajúci má právo vrácenou kupní cenu snížit o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení.
7. Kupujíci má bezodkladně po dodání tovaru možnost uplatnit rozpor s kupní smlouvou, že se zboží při převzetí neshoduje s uzavřenou kupní smlouvou.
Článek V
Cenové podmínky
1. Kupní cena hotového zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.imageposter.eu je uvedená vždy vedle vybraného zboží. Cenu za výrobu zboží podle individuálních požadavků Kupujícího je stanovená na základě výpočtu v závislosti na velikosti, způsobu vyhotovení a použitého materiálu. Kupní cena se vždy uvádí s daní z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.
2. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit/snížit) ceny zboží uvedené na www.imageposter.eu s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na předmětných internetových stránkách. Takováto úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na internetových stránkách Prodávajícího objeví u některého zboží cena evidentně chybná, např. "0 EUR" nebo "1 EUR", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za chybnou cenu, ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za řádnou cenu. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.
Článek VI
Poštovné a balné
1. Dodávané zboží je balené standardním způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží při přepravě. Prodávající si účtuje balné a poštovné v závislosti od zvoleného způsobu dopravy a dodání v příslušné výši. Ceny za balné a poštovné jako i za přednostní zhotovení zboží jsou uváděné prostřednictvím internetového obchodu na www.imageposter.eu a jsou připočítané k ceně zboží podle výběru Kupujícího.
2. Prodávající si poštovné účtuje i v případě, že se zboží po dohodě s Kupujícím doručuje prostřednictvím kurýrní služby jako i v případě, že se Zboží nepodaří úspěšně dodat v dohodnutém čase a na místě dodání Kupujícímu nebo když Prodávající vrací zboží Kupujícímu v důsledku neoprávněné reklamace.
3. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzetí poštovní zásilky nebo zásilky doručované kurýrní službou obsahující zhotovené zboží na základě objednávky podle jeho požadavků nebo když zásilka zaslaná Prodávajícím zaslaná Kupujícímu na jeho korespondenční adresu uvedenou v objednávce bude vrácená z jakýchkoliv důvodů pro nemožnost jejího doručení, Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu zboží a cenu poštovní přepravy nebo služby kurýra za doručení jako i vrácení zásilky.
4. Zásilky, které obsahují hotové výrobky, zboží jsou Prodávajícímu vrácené jako nevyzvednuté, zašle Prodávající znovu jen na vyžádání Kupujícího, přičemž Kupující nese náklady původního doručování jako i náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
5.Pokud je při převzetí zásilky od přepravce zjevné, že došlo k poškození zboží při přepravě nebo zásilka vykazuje znaky poškození, Kupující je oprávněný zásilku nepřevzít. V takovém případě je však povinen důvod odmítnutí převzetí zásilky uvést přímo doručovateli (pokud je to možné písemně) tak, aby byl důvod odmítnutí zřejmý a Prodávajícímu oznámit důvod odmítnutí převzetí zásilky emailem na adresu uvedenou v čl. I. bodu 1 těchto VOP nejpozději do 24 hodin od odmítnutí převzetí zásilky; v opačném případě se odmítnutí převzetí zásilky považuje za bezdůvodné, s následky uvedenými v čl. VI bodu 3 těchto VOP.
6. V případě, že Kupující nejeví ochotu ke spolupráci, je Prodávající oprávněný objednané zboží předat jinému zájemci, nebo ho použít k marketingovým účelům firmy.
Článek VII
Platební podmínky
1.Platby probíhají v CZK (podle dohody je možná platba v EUR), přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:
1.1 PLATBA PŘI DODÁNÍ NA DOBÍRKU: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou sumu za zboží včetně nákladů za doručení uvedeného v elektronické objednávce až při převzetí;
1.2 PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží až po uhrazení a připsání celé částky za zboží včetně nákladů za doručení uvedeného v elektronické objednávce na účet Prodávajícího pomocí platobné karty, alebo internetbankingu cez CardPay / TrustPay. V ojedninelých prípadech, pripsaním na účet: Tatra banka: IBAN: SK07 1100 0000 0026 2074 8027, SWIFT: TATRSKBX , Variabilní symbol: číslo elektronické objednávky.
Článek VIII
Dodací podmínky
1. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou podle dostupnosti zboží, vstupních materiálů na výrobu zboží a provozních možností výroby Prodávajícího vyrobené a expedované v co nejkratším termínu, obvykle do 3 až 5 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Kupujícího a to na místě dodání uvedeném v elektronické objednávce. Dodací doba může být vzhledem k dostupnosti některých výrobních artiklů maximálně 30 dnů ode dne doručení objednávky Kupujícího o čem bude Prodávající neprodleně informovat Kupujícího.
2. Zboží je dodávané na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce prostřednictvím Slovenské pošty a.s. nebo v případě zvláštního dojednání prostřednictvím kurýrní služby. Lhůta dodání prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby je do 4 dnů. Kurýrní služba bude telefonicky kontaktovat Kupujícího před dodáním zboží Kupujícímu a závazně si s ním dohodne přesný čas dodání zboží Kupujícímu. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou na místě dodání a nezplnomocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a/nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu nese Kupující.
3. Vlastnické právo na zboží přechází na Kupujícího převzetím a úplným uhrazením kupní ceny zboží.
4. Pokud Prodávající nesplní smlouvu, protože objednané Zboží ve lhůtě nemůže vyrobit, je povinen o tom neprodleně informovat spotřebitele a do 30 dní mu vrátit předem uhrazenou kupní cenu.
5. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabalené, není poškozený a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentní poškození obalu, Prodávající neuzná případnou pozdější reklamaci z tohoto důvodu. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce.
6. Zboží v souladu s těmito VOP dodává Prodávající na území Slovenské republiky, České republiky a Maďarska.
7. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předcházejícího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.
Článek IX
Reklamace
1. Kupující je povinen napsat a zaslat Prodávajícímu neprodleně písemnou reklamaci na korespondenční adresu a to v následujících případech:
1.1 Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy, kromě případů uvedených čl. IV bod 1 těchto VOP, do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu.
1.2
V případě, že Kupující zjistí, že zboží – hotové výrobky, které si objednal, neodpovídají zboží, které převzal, Kupující má právo vrátit zboží Prodávajícímu max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím.
1.3 Kupující může požadovat náhradní plnění jen v důsledku nevyhovujících kvalitativních a technických parametrů zboží (velikost a/nebo barva) nebo vad zboží.
V případě, kdy Kupující zjistí, že zboží, které si objednal je nevyhovující z důvodu velikosti a/nebo barvy zboží, má právo vrátit převzaté zboží a požadovat jeho výměnu za zboží jiné barvy a/nebo velikosti, max. do 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím. Výměnu zboží je možné uskutečnit jen v případě, že se nejedná o výrobu zboží na základě požadavků Kupujícího a Zboží je na skladě Prodávajícího. Prodávající dodá vyměněné zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí Reklamace s požadovanými doklady a zbožím, které se má vyměnit.
1.4 Kupující uplatňuje právo vyplývající ze zodpovědnosti Prodávajícího za vady prodaného zboží, jehož podmínky jsou upravené v článku X těchto VOP a v Reklamačním řádu Prodávajícího uveřejněném na www.imageposter.eu.
2. Kupující je povinen uvést v reklamaci následující údaje:
2.1 Identifikace Kupujícího, t.j. obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo/bydliště, kontakt (telefon a e-mailová adresa);
2.2 Adresa místa, kam bylo zboží dodané;
2.3 Adresa, na kterou má být dodáno vyměněné zboží, v případě výměny zboží;
2.4 Číslo elektronické objednávky;
2.5 Datum vystavení elektronické objednávky;
2.6 Datum převzetí zboží Kupujícím;
2.7 Popis zboží, které Kupující požaduje vyměnit a popis vyměněného zboží, popis vad zboží a požadovaný způsob vyřízení Reklamace;
2.8 Název a číslo bankovního účtu Kupujícího a název a kód banky, u které je účet vedený, resp. oznámení, že Kupující žádá o vrácení kupní ceny prostřednictvím pošty na adresu sídla/bydliště Kupujícího;
2.9 Datum a podpis Kupujícího.
3. Pokud Reklamace není kompletní nebo k Reklamaci není přiložený doklad o koupi a převzetí zboží (dále jen „Požadované doklady"), Prodávající vyzve telefonicky případně e- mailem Kupujícího k doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů..
4. Pokud se Prodávajícímu nepodaří opakovaně telefonicky dovolat Kupujícímu a/nebo Kupující nereaguje na e-mailovou výzvu Prodávajícího do 14 dnů od převzetí Reklamace a/nebo požadovaných dokladů Prodávajícím, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení/výměny/reklamace a zboží bude vrácené na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři. V ostatních případech Prodávající vyřídí Reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne řádně uplatněné Reklamace, v odůvodněných případech, nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne řádného uplatnění Reklamace.
5. Pokud společně s vyplněným Formulářem a s Požadovanými doklady není přiložené zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží vrátit, vyměnit nebo reklamovat.
6. Zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace nese Kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží Prodávajícím.
7. Kupující je povinen písemnou reklamaci společně s požadovanými doklady doporučeně zaslat, nebo osobně odevzdat společně se zbožím, které je předmětem vrácení/výměny/reklamace na adresu provozovny t.j. na korespondenční adresu Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané Kupujícím na dobírku.
8. Celková suma za zboží, které bylo vrácené Prodávajícímu v souladu s těmito VOP, , bude převedená na účet Kupujícího uvedený ve Formuláři a to do 30 dnů ode dne převzetí kompletně vyplněného Formuláře společně s Požadovanými doklady a se zbožím, které se vrací z důvodu uvedeného v bodu 1.1, 1.2 tohoto článku.
Článek X
Záruční podmínky a záruční doba
1. Na dodávané zboží je Kupujícímu poskytnuta záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout v den odevzdání zboží Kupujícímu.
2. Ke každému zboží zakoupenému u Prodávajícího je při jeho dodání Kupujícímu přiložená faktura (doklad o koupi zboží), která slouží zároveň jako záruční list.
3. Reklamovat je možné jen zboží zakoupené u Prodávajícího a plně uhrazené. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po jeho převzetí) reklamovat u prodávajícího o zjištěné zjavné vady. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.
4. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen doručit na adresu sídla Prodávajícího reklamované zboží nepoužité, mechanicky nepoškozené, včetně Požadovaných dokladů.
5. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná..
6. Podrobnosti a postup při reklamaci zboží upravuje reklamační řád zveřejněný na www.imageposter.eu.
7. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že vyrobené a/nebo dodané zboží je určeno výlučně k použití v běžném interiéru s vlhkostí v běžném rozmezí 20% až 50% při běžných pokojových teplotách. Drobné technické odchylky zboží spočívající v barevnosti, rozměru, ořezu vyrobeného zboží nebudou považovány za vadu zboží, pokud jsou v přípustné míře pro danou výrobu nebo pokud zboží plní účel smlouvy.
8. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží, na poškození v důsledku vlhkosti nebo vody, na poškození v důsledku špatné montáže zboží.
Článek XI
Ochrana osobních údajů
1. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, vyúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.
2. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, a to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na www.imageposter.eu. Kupující potvrzuje, že svoje osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a též se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu ustanoveném právními předpisy.
3. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího a jeho spřízněných osob po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti právo u Prodávajícího zamítnout zpracování svých osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracované pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.
4. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.
Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědomý důsledků uvedení nepravdivých údajů, obzvlášť skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikované jako trestný čin.
Článek XII
Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění
1. Žádná ze Smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.
2. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a které nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné pozornosti, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě atp.
3. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinny si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.
4. Vznik neočekávaných technických nebo logistických poruch osvobozuje Prodávajícího od dohodnutých závazků.
Článek XIII
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na www.imageposter.eu mohou být aktualizované bez předcházejícího upozornění.
2. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z www.imageposter.eu.
3. Prodávající může kdykoliv bez předcházejícího upozornění změnit zboží uvedené na internetových stránkách.
4. Smlouva uzavřená použitím prostředků komunikace na dálku (t.j. elektronická objednávka a potvrzení objednávky ) je po svém uzavření Prodávajícím/Výrobcem archivována, bude Kupujícímu na požádaní přístupná, a je uzavřena v českém jazyce,
5.Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a/nebo doplnit. Změny a/nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.imageposter.eu.
6. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru.
7. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.
V Bratislavě dne 18.11.2013